مراکز تحت قرارداد باشگاه مشتریان به پندار
تمامی مراکز تحت قرارداد باشگاه مشتریان به پندار
,

با توجه به نقشه گوگل که در قسمت پایین مشخص شده محدوده جغرافیایی محل سکونت یا کار خود را مشخص کنید و با تاچ کردن روی محدوده تمامی فروشگاه های تحت قرارداد در باشگاه مشتریان به پندار نمایش داده خواهد شد